Gamlakarleby Bildkonstförening r.f


Från bildkonstsektion till bildkonstförening


I 60 års tid har Gamlakarleby Bildkonstförening verkat i Mellersta Österbotten. Förutom från Karleby har konstutövande människor från hela regionen anslutit sig till medlem i föreningen.


Helt utan förening var inte konstutövarna i Karleby före den nuvarande Bildkonstföreningens tillkomst. I Karleby verkade nämligen föreningen Gamlakarleby Konstvänner, till vilken hörde förutom litteratur- och musiksektioner också en bildkonstsektion. Bildkonstnärerna i Karleby med omnejd ansåg verksamhetsmöjligheterna som en del av en gemensam förening begränsade, och det blev diskussion om behovet av en egen förening. Vårvintern 1951 kunde man från tidningarna i Karleby läsa att en ny förening hade grundats, nämligen Kokkolan Kuvataideyhdistys – Gamlakarleby Bildkonstförening. Till föreningens första ordförande valdes redaktören och målaren Eino Hemmilä från Gamlakarleby. Till föreningens första styrelse- medlemmar valdes Karl Nylund, Rufus Hill och Atta Vuorio med Heidi Willner och Armas Järvelä som suppleanter.


Enligt tidningsnyheter var den nya grundade föreningens mål och uppgift att uppmuntra och utveckla intresset för och utövande av bildkonst på orten. Det grundläggande mötet godkände stadgar i vilka föreningens uppgift fastställdes.


§1. Föreningens uppgift är att förena konstnärer och konstutövare i Gamlakarleby stad med omnejd, samt att förkovra deras talanger genom att ordna undervisning i teckning, målning och skulptering, skapa arbetsmöjligheter och möjlighet att delta i utställningar samt att ordna utställningar, offentliga föredrag mm.


§2. Föreningens medlem kan bli en finsk medborgare med bra rykte som utövar bildkonst eller verkar som bildkonstnär och som vill utveckla sig själv, vad själva utövande och förståelsen av bildkonst beträffar. Föreningens styrelse godkänner medlemsansökan. En medlem äger full medlemsrätt efter att ha betalat medlemsavgiften.


Årets 1953 årsmöte valde skulptör Karl G. Nylund till ordförande för Gamlakarleby Bildkonstförening då redaktör Eino Hemmilä hade rest bort från orten. Årsmötet valde ytterligare till styrelsen Tauno Timosaari Birgit Wiklund, Rufus Hill, Atta Vuorio, Heidi Willner, Armas Järvelä och Haami Saari.


Ett speciellt erkännande tillfaller föreningens ordförande Karl G. Nylund, som förutom att han följde med händelser inom konstverksamhet på riksnivå, även riktade intresset till många olika livsområden. Som livlig debattör var han den centrala gestalten inom konstdebatten i vår stad. Tack vare Nylunds person började en ny aktiv period efter en mindre aktiv verksamhet.


Under årens lopp diskuterades tanken om en konstförening, som skulle bestå av medlemmar inom bl.a. teater och musik. Dessa tankar konkretiserades år 1967, när Gamlakarleby Konstförening grundades på initiativ av Pentti Turpeinen. Målsättningen var att stöda unga konstnärer, samt att skapa ett gemensamt forum för utövare av olika konstarter. Gamlakarleby Bildkonstförening verkar självständigt vid sidan om den nya föreningen.


På initiativ av Konstföreningen fick föreningen till sin bruk en lokal i Merkuriusgården i Karleby. På 70-talet koncentrerades verksamheten till Luovari, som staden ställt till föreningens förfogande. Detta utrymme som omfattar tre rum och en kokvrå, var i det nuvarande Teaterhusets – officiellt Karlebyhusets källare. Luovari visade sig vara en lämplig utställnings- och mötesplats. Tack vare egna utrymmen var denna period fylld av aktivt verksamhet. Föreningen överlämnade utrymmet tillbaka till staden. I dag är utrymmet i stadsteaterns användning. I samband med överlåtelsen fick Gamlakarleby Bildkonstförening ett löfte om ett nytt mötesutrymme.


Vid årsmötet 1973 avgick föreningens långvariga ordförande Karl G. Nylund av hälsoskäl. Till ny ordförande valdes lärare Sauli Koivukoski och i styrelsen invaldes Aune Sydänmetsä, Bo Aurén, Ritva Kokko, Hilkka Häggblom, Karl G. Nylund, Esa Riippa, Ingmar Nyman och Alice Lilja. Vid det konstituerande mötet valdes Bo Aurén till viceordförande, Ritva Kokko till kassör och Alice Lilja till sekreterare.


Vid årsmötet den 20.2.1979 avsade sig Sauli Koivukoski ordförandeskapet och till ny ordförande valdes Hilkka Häggblom. I styrelsen invaldes: Sauli Koivukoski, Bo Aurén, Tauno Timosaari, Brita Juurus, Aino Storträsk, Juha Sundström, Lars G. Hallbäck, Jorma Korpela och Ritva Kokko. Bo Aurén valdes till viceordförande och Ritva Kokko till kassör. Till föreningens sekreterare kallades Ritva Miettinen.


På 80-talet hade föreningens medlemmar ett starkt behov av att förkovra sitt kunnande genom att se sig om i världen. Föreningen arrangerade målarläger, i första hand om somrarna, med erkänt skickliga målare som lärare. Många fortsatte under vinterhalvåret i kurser som hölls i Medborgarinstitutets regi.


Redan under föregående årtionde hade bildkonstföreningen inlett kursverksamhet i samarbete med Sommaruniversitetet. Småningom utvecklades verksamheten så att bildkonstföreningarna i Jakobstad och Nykarleby kom med som arrangörer. Man ordnande kurser i tur och ordning i de olika städerna. Vasa läns konstkommission understödde kursverksamheten genom att anslå medel för avlöning av lärare. I slutet av årtiondet hölls målarläger också i Lappland.


Många av Gamlakarleby Bildkonstföreningens medlemmar är intresserade av att resa ut och se utställningar på andra orter. Förutom olika resmål inom Finland företogs även resor till London, Rom och Paris. Till 30 års-jubileumsutställningen 1981 erbjöds till och med 170 konstverk, varav 51 antogs.


1980-talet uppdelades i två delar då ordförandeskapet sköttes av två personer; Hilkka Häggblom 1979-1984 och Soile Saine 1985-1990. En 15-årig aktiv insats i ledande ställning gjordes av Ritva Miettinen. Långvariga ackvisitörer under denna period i Gamlakarleby Bildkonstföreningens styrelse var, utöver de ovannämnda, bl.a. Bo Aurén, Esa Tiainen, Lars- Göran Hallbäck, Alice Lilja, Inga Närä, Tauno och Anja Timosaari, Sirkka Vierimaa och många andra.


Lågkonjunkturen i början av 1990-talet ledde till att Karleby stads ekonomiska stöd till bildkonstföreningen halverades och stödet från Vasa läns Konstkommission upphörde helt. Bildkonstföreningen själv delade ut s.k ”Timosaari-stipendier” åt unga lovande förmågor. Det första ”Timosaari-stipendiet” tilldelades Lena Seppä år 1994 och följande år var Jari Järvelä i tur.


Ordföranden under årtiondet Aira Saloniemi (1991), Johan Candelin (1992), Soile Saine (1993- 1994), Bia Häggblom (1995-1996), Ritva Kokko (1997-1998), Mikael Lassila (1999) och Ulla Slotte (2000). Bildkonstföreningens 40-års jubileumsutställlning hölls år 1991. Ett stort antal konstverk trängdes i utställningshallen, hela 42 utställare med 80 konstverk var representerade.


Åren 1997 och 1998 gick bildkonstföreningen in för att ordna temautställningar. Teman som ”Musik”, ”Det blåa Kreta”, ”Den trolska vintern” och ”Den blommande staden” kan nämnas bland rubriker som ingick i kampanjen. Utställningen ”Den blommande staden” var så omfattande att den blev delad till fyra utställningsplatser; biblioteket, stadshuset, Galleria Stenman och Mellersta Österbottens konservatoriums aula. Redan i slutet av 80-talet inleddes projektet ”Tre städers utställning”. Vart tredje år hålls en gemensam utställning i respektive stad, med utställare från alla tre städerna. Urvalet av konstverk sker i respektive lokalförenings regi, utgående från material som finns utställt på årsutställningarna.


När föreningen grundades 1979 hade den 54 medlemmar, 1981 130 och 1973 steg antalet till 115 och för tillfället har föreningen 165 medlemmar med tio hedersmedlemmar.